Базови стойности:
mELBW - null BGN
mELBM - null BGN
mELO03 - null BGN
mELO04 - null BGN
mELO05 - null BGN
mELP03 - null BGN
mELP04 - null BGN
mELP05 - null BGN
mELPM - null BGN
mELPW - null BGN
mUB07 - null BGN
mUB14 - null BGN
mUB21 - null BGN
mUB30 - null BGN
Сделки за деня:

Считано на 15.10.2021г. стартира дейността на втория Пазар за растеж в България, като отделен свгмент към Многостранна система за търговия – MTF SOFIA. Това е пазар за търговия на финансови инструменти, издадени от малки и средни предприятия, съгласно чл. 77 т. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 (изм. с Делегиран регламент (ЕС) 2019/1011 на Комисията и член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2014/65/ЕС.

Участници на Пазар за растеж на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН.


Изискванията към емитентите, които искат допускане на финансови инструменти за търговия на сегмент ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ
1. да са само малки или средни предприятия- емитенти, които нямат капиталов инструмент, търгуван на място за търговия и ако номиналната стойност на неговите емисии на дългови инструменти през предходната календарна година на всички места за търговия в ЕС не превишава 50 милиона евро“.

2. да са акционерни дружества, за които няма ограничение в срока на съществуване;

3. да имат в устава си под условие:
- текст, че дружеството е допуснато до търговия на сегмент „Пазар за растеж“;
- изричен текст, съгласно който единствено в правомощията на Общото събрание е решението за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, както и е предвидено това решение да се вземе с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.
- специфични условия с цел защита на инвеститорите, а именно - капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
- капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде изплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на дружеството преди увеличението.
- разпоредба, че правото на глас в Общото събрания на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.
- разпоредба, че свикването на Общо събрание на акционерите е чрез покана, която се обявява в търговския регистър и се оповестява най-малко 20 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.
- разпоредба, че право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- текст, че в случай на прекратяване на регистрацията на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, то дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента, както и цялата търгувана емисия облигации.

4. да не са в открито производство по несъстоятелност или ликвидация;

5.да не са в производство по преобразуване;

6. да предоставят минимален обем от емитираните си акции на разположение за търговия на MTF SOFIA – 10% от общия размер на емитирания акционерен капитал (приложимо за емитенти, които искат допускане и публично предлагане на акции).


Изискванията към финансови инструменти, за които се иска допускане за търговия на сегмент ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ
Финансовите инструменти, които ще бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, трябва да отговарят на следните условия:

1. да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред;

2. да са регистрирани в депозитарна институция;

3. за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия.

4. да не са допуснати до търговия на регулиран пазар;

5. за емисията да има изготвен информационен меморандум, съдържащ минимална информацията, определена съгласно Приложение 1 към настоящите правила.

Емисиите лихвоносни облигации освен на условията по ал. 1, трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

1 .да са с безусловни права за получаване на дължимите лихви;

2. да са платими при настъпване на падежа;

3. натрупаната лихва да е определена или определима на ежедневна база;

4. лихвените плащания и амортизационните плащания по главницата, ако са предвидени такива, да са на предварително определени дати. В случай, че някоя от тези дати е неработен ден, съответното плащане се осъществява на следващия работен;

5. емисията да не предвижда специални условия за изплащането на дължимите лихви или главница;

6. лихвените плащания да са един, два, три, четири, шест или дванадесет пъти годишно;

7. броят месеци между две лихвени плащания да е еднакъв за целия срок на облигационния заем;

Емисиите облигации с нулев купон, освен на условията по ал. 1, трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

1. да са платими при настъпване на падеж;

2. емисията да не предвижда специални условия за изплащането на главницата;

Емитенти, които искат допускане на издадени от тях финансови инструменти за търговия на сегмент „Пазар за растеж“, трябва да изготвят Информационен меморандум. Информационният меморандум е основен източник на информация за емитента и за финансовите инструменти, които ще се предлагат на сегмент „Пазар за растеж“ и той се оповестява публично само след одобрение от Съвета на директорите на Капман АД. Той трябва да отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 и ал.4 от настоящите правила и съдържа минимална информацията, определена съгласно Приложение 1.