Базови стойности:
mELBW - 101.14 BGN
mELBM - 102.4 BGN
mELO03 - 101.05 BGN
mELO04 - 101.05 BGN
mELO05 - 101.05 BGN
mELP03 - 130.95 BGN
mELP04 - 130.95 BGN
mELP05 - 130.95 BGN
mELPM - 126.42 BGN
mELPW - 123.03 BGN
mUB07 - 1.6107 BGN
mUB14 - 1.6107 BGN
mUB21 - 1.6107 BGN
mUB30 - 1.6107 BGN
Сделки за деня:

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.