Базови стойности:
mELBW - 80.99 BGN
mELBM - 71.41 BGN
mELO03 - 77.67 BGN
mELO04 - 77.67 BGN
mELO05 - 77.67 BGN
mELP03 - 85.6 BGN
mELP04 - 85.6 BGN
mELP05 - 85.6 BGN
mELPM - 83.35 BGN
mELPW - 91.92 BGN
mUB07 - 1.6508 BGN
mUB14 - 1.6508 BGN
mUB21 - 1.6508 BGN
mUB30 - 1.6508 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 77.50 BGN
mELP03 - 85.50 BGN
mELP03 - 85.50 BGN
mELP04 - 85.10 BGN
mUB07 - 1.6512 BGN

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.