Базови стойности:
mELBW - 153.03 BGN
mELBM - 212.71 BGN
mELO03 - 197.75 BGN
mELO04 - 197.75 BGN
mELO05 - 197.75 BGN
mELP03 - 228.96 BGN
mELP04 - 228.96 BGN
mELP05 - 228.96 BGN
mELPM - 221.27 BGN
mELPW - 165.72 BGN
mUB07 - 1.8031 BGN
mUB14 - 1.8031 BGN
mUB21 - 1.8031 BGN
mUB30 - 1.8031 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 167.75 BGN
mELO04 - 164.75 BGN
mELP03 - 197.96 BGN
mELP05 - 194.96 BGN
mUB07 - 1.8021 BGN

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.