Базови стойности:
mELBW - 138.22 BGN
mELBM - 169.85 BGN
mELO03 - 172.24 BGN
mELO04 - 172.24 BGN
mELO05 - 172.24 BGN
mELP03 - 126.72 BGN
mELP04 - 126.72 BGN
mELP05 - 126.72 BGN
mELPM - 173.84 BGN
mELPW - 125.62 BGN
mUB07 - 1.8308 BGN
mUB14 - 1.8308 BGN
mUB21 - 1.8308 BGN
mUB30 - 1.8308 BGN
Сделки за деня:
mELO04 - 152.24 BGN

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA

Съгласно решение на Комисията по финансов надзор беше разширен обхватът на издадения на „Капман“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционната дейност организиране на многостранна система за търговия- MTF SOFIA. Организацията и управлението на MTF SOFIA се извършва въз основа на Правила за дейността, които се приемат от Съвета на директорите на Капман АД.

Основните нормативни актове, регламентиращи дейността на Многострaнната система за търговия, организирана от „Капман“ АД са:Линк към Законите


Линк към Наредбите


Правила за дейността на MTF-Sofia


Приложение №1


Приложение №2


Търговски закон


Закон за медиацията


Политика за оповестяването на пазарните данни на MTF SOFIA


Нова тарифа за предлаганите услуги и такси на MTF – Sofia от 15.11.2021


Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията