Базови стойности:
mELBW - 696.33 BGN
mELBM - 773.17 BGN
mELO03 - 680.01 BGN
mELO04 - 680.01 BGN
mELO05 - 680.01 BGN
mELP03 - 726.4 BGN
mELP04 - 726.4 BGN
mELP05 - 726.4 BGN
mELPM - 905.91 BGN
mELPW - 771.58 BGN
mUB07 - 2.028 BGN
mUB14 - 2.028 BGN
mUB21 - 2.028 BGN
mUB30 - 2.028 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 693.01 BGN
mELO04 - 660.01 BGN
mELP03 - 716.40 BGN
mEUBG - 2.120 BGN
mSLSR - 5.600 BGN
mUB07 - 2.0270 BGN

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA

Съгласно решение на Комисията по финансов надзор беше разширен обхватът на издадения на „Капман“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционната дейност организиране на многостранна система за търговия- MTF SOFIA. Организацията и управлението на MTF SOFIA се извършва въз основа на Правила за дейността, които се приемат от Съвета на директорите на Капман АД.

Основните нормативни актове, регламентиращи дейността на Многострaнната система за търговия, организирана от „Капман“ АД са:Линк към Законите


Линк към Наредбите


Правила за дейността на MTF-Sofia


Приложение №1


Приложение №2


Търговски закон


Закон за медиацията


Нова тарифа за предлаганите услуги и такси на MTF – Sofia от 15.11.2021


Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията